Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez Rzemiosło Warmińskie Sp. z o. o. Studzianka 32, 11-320 Studzianka, NIP: 7393914573, zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym mogą być towary wymienione w cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.
 3. Zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym reguluje w szczególności niniejszy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Sprzedający realizuje tylko zamówienia na terenie Polski.
 2. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez strony internetowe sklepu za pomocą udostępnionego formularza.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • Komputer z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej; Safari w wersji 5.0 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
  • Zalecana włączona obsługa JavaScript.
 4. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
 6. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 8. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.
 9. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
 10. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie do 5 dni roboczych od momentu opłacenia przez Kupującego zamówienia.
 11. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 12. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 13. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia.

Aktualizacja cen

 1. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 2. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach sklepu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT, lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT, lub paragonu.
 8. Termin rozpatrzeia reklamacji to 14 dni kalendarzowych.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
Rzemiosło Warmińskie Sp. z o. o.
Studzianka 32
11-320 Studzianka


tel.: 511 036 861
e-mail: rzemioslo.warminskie@gmail.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Fundusze Europejskie